Pridajte sa na Facebooku Darčeková poukážka PoleDance Rozvrh cvičení PoleDance


Právnická osoba:

Názov spoločnosti
Sídlo
Zástupca
IČO
Údaj o registrácii
Tel. kontakt
E-mail
Číslo bankového účtu
 


Fyzická osoba:

Meno a priezvisko, titul
Rodné číslo
Bydlisko (ulica, mesto, PSČ)
Okres
Telefón
Pevná linka
E-mail
Číslo bankového účtu
 

Podmienky členstva v združení

1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Členom môže byt' každá fyzická osoba, ktorá dosiahla 18 rokov, je plne spôsobilá na
právne úkony a ktorá súhlasí so stanovami združenia.
3. Členom združenia môže byť aj právnická osoba, pokiaľ súhlasí so stanovami združenia.
4. Členstvo v združení vzniká na základe písomnej žiadosti záujemcu o členstvo, zaplatením
členského príspevku vo výške 70,-Eur a na základe rozhodnutia Predsedníctva.
5. Prijatie do združenia schvaľuje Predsedníctvo v termíne do 40 dní od doručenia prihlášky.
6. Na základe členstva v združení obdrží preukaz člena SPDFS.
7. Všetkým členom ponúkame podporu, rast v pole dance, účasť na medzinárodných
a vnútroštátnych súťažiach a vystúpeniach.

Členská prihláška: